odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Aktualności

Dokumenty niezbędne do uzyskania świadczenia emerytalnego

09/03/2010 r.

Żeby złożyć wniosek o obliczenie i przyznanie świadczeń emerytalnych wypełnić należy trzy rodzaje wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych druków – ZUS Rp-1 (wniosek o emeryturę), ZUS Rp-6 (kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych) oraz ZUS Rp-7 (zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu). Dokumenty można pobrać w dowolnym oddziale ZUS lub bezpośrednio…

Więcej

Okresowa emerytura kapitałowa z OFE

01/03/2010 r.

Zasady uzyskania świadczenia określanego jako okresowa emerytura kapitałowa z otwartego funduszu emerytalnego określone są w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507).   Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje osobie, która ukończyła 65 lat i urodziła się po dniu 31 grudnia 1948 roku, a ponadto: jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego,…

Więcej

Wyniki ostatniego losowania OFE - styczeń 2010

01/03/2010 r.

Według informacji ZUS w ostatnim losowaniu brało udział prawie 74 tys. osób. Zostali oni przydzieleni do siedmiu funduszy: AEGON OFE, Allianz Polska OFE, Amplico OFe, AXA OFE, Generali OFE, OFE Pocztylion, Pekao OFE. Do Pekao OFE wylosowano 10.522 nowych członków, a do pozostałych po 10.519 osób. Rys. Wyniki losowania OFE - styczeń 2010 Nazwa funduszu Liczba osób Allianz Polska…

Więcej

Jak wybrać OFE?

01/03/2010 r.

Każda osoba, z chwilą objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi, a więc w szczególności rozpoczynająca pracę zawodową, powinna zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym. Jak wybrać OFE? Młodzi ludzie zwykle nie myślą o emeryturze, ale decyzja o wyborze OFE powinna być świadoma. Kluczowe znaczenie dla klienta mają wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusz,…

Więcej

Losowanie OFE

01/03/2010 r.

Obowiązek wyboru Otwartego funduszu Emerytalnego dotyczy osób, które podjęły pracę i podlegają ubezpieczeniom społecznym. Każdy może to zrobić dobrowolnie w przeciągu maksymalnie pół roku od podjęcia pracy. Pozostali uczestniczą w losowaniu przeprowadzanym przez ZUS. W Otwartym Funduszu Emerytalnym gromadzone są składki w wysokości 7,3% wynagrodzenia brutto, więc ważne jest, aby…

Więcej

Członkostwo w OFE

01/03/2010 r.

Obowiązek wyboru Otwartego Funduszu Emerytalnego wynika z ustawy emerytalnej. Dotyczy on osób pracujących, które podlegają ubezpieczeniom społecznym. Z chwilą przystąpienia do wybranego Otwartego Funduszu Emerytalnego, Fundusz otwiera klientowi indywidualny rachunek, na którym będą gromadzone jego składki. Składki wpłacane na rachunek przeliczane są na jednostki rozrachunkowe, jest…

Więcej

Sesja transferowa luty 2010 - sensowność zmian

01/03/2010 r.

Według danych KNF ponad 140 tys. osób będących członkami Otwartych Funduszy Emerytalnych dokonało w lutym 2010 roku transferu swoich środków do innego OFE. Każdy kto przynależy do danego funduszu ponad 2 lata mógł dokonać takiej zmiany bezpłatnie. Zmiana w pierszym roku trwania umowy kosztuje 160 zł, a w drugim 80 zł. Otwarty fundusz emerytalny Opuściło fundusz Przystąpiło do funduszu…

Więcej

Polityka inwestycyjna funduszy emerytalnych

01/03/2010 r.

Otwarte fundusze emerytalne mogą w różny sposób lokować środki swoich członków. Polityka inwestycyjna funduszy jest określona w statucie funduszu. W ten sposób OFE informują swoich członków w jaki sposób będą inwestować ich pieniądze. Inwestowania w fundusze akcji daje możliwości wysokich zysków, ale jest też obarczone dużym ryzykiem. W krótkim okresie czasu wartości akcji…

Więcej

Renty rodzinne

22/02/2010 r.

Renta rodzinna to bardzo specyficzne świadczenie - dostają ją członkowie rodziny osoby zmarłej. Nie jest ona jednak otrzymywana automatycznie, lecz dopieru po spełnieniu odpowiednich warunków przez członków rodziny. Rentę rodzinną przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, by zapewnić najbliższym członkom rodziny zmarłego środki niezbędne do utrzymania (ilu z nich i na…

Więcej

Dokumenty wymagane do emerytury

17/02/2010 r.

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest na wniosek osoby ubiegającej się o to świadczenie. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, dane adresowe, wskazanie dyspozycji dotyczących sposobu…

Więcej

Polecane Artykuły