odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Dokumenty i formalnosci wymagane przez ZUS > Dokumenty niezbędne do uzyskania świadczenia emerytalnego

Dokumenty niezbędne do uzyskania świadczenia emerytalnego

dodano 9 Marca 2010


Żeby złożyć wniosek o obliczenie i przyznanie świadczeń emerytalnych wypełnić należy trzy rodzaje wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych druków – ZUS Rp-1 (wniosek o emeryturę), ZUS Rp-6 (kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych) oraz ZUS Rp-7 (zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu).

Formularze i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o emeryturęDokumenty można pobrać w dowolnym oddziale ZUS lub bezpośrednio ze strony internetowej zakładu (bezpośredni link www.zus.pl), na której można także przed wydrukowaniem wypełnić wszystkie formularze.

Wypełniamy wniosek o emeryturę

ZUS rozpoczyna postępowanie w sprawie przyznania świadczenia emerytalnego po złożeniu poprawnie, DRUKOWANYMI LITERAMI, wypełnionego wniosku (ZUS Rp-1), który można zgłosić osobiście lub przez pełnomocnika, któremu zgoda na reprezentowanie zainteresowanego powinna być udzielona na piśmie. Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna, która nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych i działa na podstawie pełnomocnictwa. Może to być członek najbliższej rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, opiekun społeczny, przedstawiciel zakładu pracy. Wszyscy oni muszą jednak działać za zgodą zainteresowanego.

Wniosek o świadczenie emerytalne przyjmowany jest od osób pozbawionych wolności przez zakłady karne lub areszty. Wniosek powinno się dostarczyć do ZUS za zgodą ubezpieczonego do 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia na emeryturę.

Dane personalne wpisywane są do wniosku zgodnie z wpisem w dowodzie osobistym. W razie braku dowodu osobistego – wpisuje się dane z karty stałego pobytu lub dane z paszportu. We wniosku znajduje się też rubryka dotycząca kodu zawodu. W przypadku gdy wniosek wypełniany jest bez pośrednictwa zakładu pracy, wystarczy podanie zwięzłej nazwy wykonywanego zawodu. W części dotyczącej danych adresowych istotne jest podanie miejsca zameldowania. Informacja o miejscu zameldowania jest ważna dlatego, że decyzje w sprawach świadczeń wydają i świadczenia te wypłacają organy rentowe znajdujące się na terenie miejsca zameldowania.

Jeśli wnioskodawca mieszka za granicą, w państwie z którym nie łączy Rzeczypospolitej Polskiej umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, decyzję w sprawach świadczeń wydają i świadczenia te wypłacają organy rentowe właściwe ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce osoby zainteresowanej.

Wyznaczone przez prezesa Zakładu jednostki organizacyjne ZUS wydają decyzje w sprawie świadczeń i świadczenia te wypłacają osobom zamieszkałym za granicą w państwie, z którym Rzeczpospolitą Polską łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, a także osobom, którym przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury lub renty uwzględniono okresy ubezpieczenia przebyte za granicą w państwie, z którym łączy Polskę umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.

Z wnioskiem o przyznanie świadczenia może wystąpić także bezdomny, składając wniosek do oddziału lub inspektoratu ZUS w miejscu, w którym aktualnie przebywa.

Najwięcej problemów może stwarzać wypełnienie tej części wniosku, która dotyczy przyjęcia do ustalenia podstawy wymiaru zarobków z określonego okresu. W związku z tym należy wcześniej zapoznać się z zasadami ustalania podstawy wymiaru emerytury.

W przypadku gdy wnioskodawca nie jest w stanie sprecyzować, z jakiego okresu (z jakich lat) ma być przyjęte wynagrodzenia do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia, możliwe jest dopisanie prośby o wybranie najkorzystniejszego wariantu.

Data złożenia wniosku jest bardzo ważna

W wielu przypadkach istotna jest data zgłoszenia wniosku. Za datę zgłoszenia wniosku przyjmuje się datę złożenia go na piśmie w organie rentowym lub datę ustnego zgłoszenia do protokołu w organie rentowym, a także datę sporządzenia wniosku przez zakład pracy, zakład karny lub areszt śledczy uprawniony do przyjmowania wniosku o emeryturę, a w razie przesłania wniosku za pośrednictwem poczty - datę nadania wniosku w polskim urzędzie pocztowym.

Za datę zgłoszenia wniosku uważa się również datę złożenia (wysłania) wniosku w innym organie niż wymienione wyżej, jeżeli do właściwości tych organów należą sprawy świadczeń emerytalno-rentowych, a także datę złożenia go w polskim urzędzie konsularnym.

Dodatkowe dokumenty

Do wniosku należy dołączyć określone dokumenty. Wszystkie dokumenty (dowody), które dołączamy do wniosku, powinny być policzone, a ich liczba wpisana w odpowiedniej rubryce.

Oprócz wypełnienia formularza wniosku konieczne jest także wypełnienie formularza ZUS Rp-6, w którym oprócz danych personalnych należy zamieścić informacje o przebytych okresach składkowych i nieskładkowych oraz informacje o dokumentach, jakie przedkładane są na potwierdzenie tych okresów.

Do wniosku o emeryturę (ZUS RP-1) należy dodatkowo dołączyć:

1. Dokument potwierdzający datę urodzenia (akt urodzenia).

2. Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (ZUS RP-6), w którym należy podać posiadane przez ubezpieczonego okresy składkowe i nieskładkowe na podstawie posiadanych dokumentów potwierdzających istnienie tych okresów.

3. Dokumenty potwierdzające istnienie okresów składkowych i nieskładkowych wydawane przez zakłady pracy i inne uprawnione do tego instytucje i organizacje (np.: świadectwa pracy, wpisy do legitymacji ubezpieczeniowej, książeczka wojskowa, dyplomy ukończenia szkół).

4. Zaświadczenie o wynagrodzeniu w kolejnych latach pracy (ZUS RP-7) wydawane tylko przez pracodawcę. Powinno ono być pobrane od każdego z pracodawców. Innym dokumentem może być legitymacja ubezpieczeniowa z wpisami o okresach zatrudnienia i osiąganych wynagrodzeniach.

5. Zaświadczenie o istnieniu inwalidztwa (tylko wtedy jeżeli przyznanie świadczenia emerytalnego uzależnione jest od zaliczenia do grupy inwalidzkiej).

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku o świadczenie emerytalne muszą być oryginalne.

Osoba składająca wniosek o świadczenie emerytalne, może taki wniosek wycofać. Może to zrobić najpóźniej do dnia uprawomocnienia się decyzji, czyli w miesiąc od dnia jej doręczenia.

Po wypełnieniu wniosku konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu. Bez podpisu wnioskodawcy wypełniony formularz nie jest wnioskiem.

Zdjęcie pochodzi z serwisu Flickr.com.

Wyraź swoją opinię na forum >>

Ciekawy artykuł?

Podziel się z innymi!
Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Telefony komórkowe!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

Tagi:

świadczenia przedemerytalne

Komentarze:

  • 15/05/2012 przez gosc (helena1955)

    co to jest RP-6 skąd wziąśc taki dokument

  • 28/10/2012 przez gosc (nonez)

    na tej stronie co twój komentarz jest informacja co nalerz rozumiec RP-6

Dodaj komentarz

Wyślij

Emerytura Pierwszy Filar ZUS

Zobacz więcej