odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Emerytury pomostowe > Emerytura dla rolników

Emerytura dla rolników

dodano 10 Kwietnia 2010


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przyznaje emeryturę rolniczą po spełnieniu następujących warunków: ukończenie przez ubezpieczonego 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) i opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników przez okres co najmniej 25 lat.  Obydwa warunki spełnić trzeba jednocześnie.

 

Rolnicy mają możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę, jednak pod warunkiem, że:

- osiągną wiek 55 lat (kobiety) albo ukończą 60 lat (mężczyźni),

- opłacali składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przez okres co najmniej 30 lat,

- zaprzestali prowadzenia działalności rolniczej.

 

rolnik na emeryturzeZaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej

KRUS uznaje, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) bądź posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 1 ha użytków rolnych (bez względu na to, czy jest to hektar fizyczny czy przeliczeniowy) lub nie prowadzi działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Emerytura i prowadzenie działalności rolniczej

Emerytura rolnicza składa się z części składkowej i części uzupełniającej. Uzyskanie prawa do niej nie zależy od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, ale jeżeli emeryt lub jego małżonek jest właścicielem (współwłaścicielem) albo ma w swoim posiadaniu gospodarstwo rolne, nie otrzyma emerytury w pełnej wysokości. Emeryt, który nadal prowadzi działalność rolniczą, zawsze może liczyć na wypłatę części składkowej świadczenia, natomiast wypłata części uzupełniającej może zostać zawieszona w całości lub w określonej części (w 25% lub w 50%, a w przypadku świadczeń przyznanych przed dniem 1 stycznia 1991 roku w części stanowiącej 95% emerytury podstawowej).

 

Wniosek o przyznanie emerytury rolniczej

Do ustalenia prawa do emerytury rolniczej konieczne jest złożenie wniosku. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i działająca za zgodą ubezpieczonego. Pełnomocnikiem może być członek rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, opiekun społeczny, przedstawiciel organizacji związkowej. Upoważnienie do występowania w imieniu ubezpieczonego wydane musi być na piśmie lub podane do protokołu.

 

Do wniosku załączyć trzeba dowody uzasadniające prawo do świadczeń i wpływające na ich wysokość, a więc:

- dokumenty potwierdzające okresy pracy i prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz podlegania z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacenia składek (jeśli nie ma ich KRUS),

- dokumenty potwierdzające okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu, jeśli ubezpieczony opłacał składki inne niż ubezpieczenie rolnicze (również z instytucji zagranicznych).

 

Ponadto należy dostarczyć dowody potwierdzające tożsamość oraz datę urodzenia.

 

Okresy podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu

Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do emerytury rolniczej, zalicza się okresy:

- podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990,

- prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 roku,

- okresy, od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (pod warunkiem, że nie zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów).

 

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku nie mogą:

- wliczyć okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej (również w obniżonym wieku emerytalnym),

- uwzględnić okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej.

 

Zatem prawo do emerytury rolniczej uzyska osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników, która poza wymaganym wiekiem oraz zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej (w przypadku emerytury w obniżonym wieku emerytalnym) będzie legitymować się co najmniej 25-letnim lub 30-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

 

Potwierdzenie okresów podlegania ubezpieczeniu rolniczemu

By potwierdzić podleganie ubezpieczeniu rolniczemu należy:

- przedstawić dokument stwierdzający tytuł władania gospodarstwem (np. akt notarialny, akt własności ziemi, umowę dzierżawy),

- jeśli ubezpieczony pracował w gospodarstwie rolnym rodziców lub dziadków jako domownik, a następnie przejął to gospodarstwo, musi złożyć stosowne oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną).

 

Jeśli okaże się, że KRUS nie może potwierdzić podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, należy dostarczyć zaświadczenie wystawione przez właściwy urząd gminy, na terenie której jest lub było położone gospodarstwo rolne (zaświadczenie musi zawierać twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i wysokość opłaconych na nie składek). Gdyby urząd gminy nie dysponował dokumentacją pozwalającą na potwierdzenie tych faktów, okoliczność ta może być potwierdzona pisemnymi zeznaniami co najmniej dwóch świadków. Ich zeznania oceni komisja KRUS.

 

Okresy podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu niż rolnicze przed 1 stycznia 1999 roku potwierdza się:

- pisemnym zaświadczeniem zakładu pracy (pracodawcy),

- świadectwem pracy lub legitymacją ubezpieczeniową zawierającą odpowiednie wpisy (datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, rodzaj wykonywanej pracy i jej wymiar, pieczątkę zakładu pracy oraz podpis i pieczątkę służbową pracodawcy lub upoważnionego pracownika),

- orzeczeniem sądu.

 

Można mieć dwie emerytury

Po ukończeniu 60 lat przez kobietę lub 65 przez mężczyznę i uzyskaniu prawa do emerytury rolniczej (a więc legitymowaniu się przez ubezpieczonego co najmniej 25-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu) oraz jednocześnie do emerytury pracowniczej (z ZUS), przysługują oba świadczenia emerytalne – i z ZUS, i z KRUS.

 

Zdjęcie pochodzi z serwisu Flickr.com.

Ciekawy artykuł?

Podziel się z innymi!
Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Telefony komórkowe!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

Komentarze:

  • 12/02/2013 przez gosc (jacek1)

    nie rozumie jesli mam10 lat pracy w zus-ie i 8 w krus-ie to skad mam emeryture czy zus i krus razem e-mail- jacunio36@poczta.onet.pl

Dodaj komentarz

Wyślij

Emerytura Pierwszy Filar ZUS

Zobacz więcej