odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

jerzy zalewski

praca w uciążliwych warunkach

Mam lat 61, przepracowałem 18 lat jako zecer. Od 1984 roku nie ma mnie w kraju. Czy moge dostać polska emerytutę?

Ikona użytkownika

Karina

Mężczyzna, dostanie emeryturę pomostowa, o ile:urodził się po 31 grudnia 1948 r., ma co najmniej 60 lat, ma co najmniej 15 lat stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze udokumentuje co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze określoną w art. 32 i art. 33 u.e.r.f.u.s, po 31 grudnia 2008 r. wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uwzględniona w wykazie załączonym do u.e.p. w zał. 1 i 2, rozwiązał stosunek pracy z pracodawcą.

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który pracował przez ponad rok w innym państwie członkowskim może starać się o emeryturę, według swojego wyboru, w każdym z tych państw. Instytucja każdego z nich ma obowiązek rozpatrzyć wniosek o przyznanie świadczenia emerytalnego.

Natomiast warunki przyznawania tych świadczeń określają przepisy tego państwa, w którym dana osoba wnioskuje o przyznanie świadczenia.

W odniesieniu do osób, które posiadają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w dwóch lub więcej państwach członkowskich, instytucja każdego z państw, w których zostały przebyte te okresy, ustala uprawnienia do emerytury lub renty (dotyczy to okresów dłuższych niż rok). Każda z nich osobno ustala wysokość świadczenia.

Po złożeniu wniosku do ZUS-u ustali on, który wariant emerytury jest bardziej korzystny. Pierwszy z nich polega na obliczeniu wysokości polskiej emerytury z uwzględnieniem wyłącznie polskich okresów ubezpieczenia (emerytura pełna - emerytura krajowa), natomiast drugi na obliczeniu wysokości polskiej emerytury z uwzględnieniem łączonych okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i innym kraju członkowskim.

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.