odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

janusz

podstawa

Co jest podstawą emerytury. Jaki wpływ, na jej wysokość (podstawy) ma waloryzacja.

Ikona użytkownika

Karina

Podstawę wymiaru emerytury stanowi - ustalona w sposób, który przedstawiamy poniżej - przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (począwszy od 1 stycznia 1999 r.) lub na ubezpieczenie społeczne (do 31 grudnia 1998 r.) na podstawie przepisów prawa polskiego, w okresie:

  • 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę,
  • lub 20 lat kalendarzowych, przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu (ubezpieczeniom).

Do przychodu uwzględnianego przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury dolicza się kwoty przysługujących ubezpieczonemu w danym roku kalendarzowym wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, oraz kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, świadczenia wyrównawczego lub dodatku wyrównawczego.

Nie podlegają natomiast wliczeniu kwoty zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych i zasiłków macierzyńskich wypłaconych za okres po ustaniu ubezpieczenia.

W podstawie wymiaru uwzględnia się także wartość rekompensaty pieniężnej ustaloną zgodnie z pkt. 3 załącznika do ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego nie podwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. z 2000 r., Nr 23, poz.294).

Do podstawy wymiaru wlicza się również kwoty zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków szkoleniowych lub stypendiów wypłaconych z Funduszu Pracy za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się kwoty wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, oraz kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, przysługujących ubezpieczonemu w roku kalendarzowym przypadającym po 2004r., z tym że łączna kwota podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wynagrodzeń i zasiłków nie może przekroczyć maksymalnej kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2011 r. wynosi - 100 770,00 zł.

W przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ewentualnie nadpłacone składki podlegają zwrotowi.

 

Waloryzacja emerytur polega natomiast na zwiększeniu świadczenia emerytalnego, ze względu na spadek wartości realnej emerytury. Co ważne wzrostowi podlega zarówno wysokość emerytury, jak i podstawa wymiaru emerytury. Waloryzacja jest przeprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.