odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

Zofia

godna emerytura

Czy 13 miesięczny okres opieki nad dzieckiem 8 letnim po wypadku samochodowym jest okresem nieskładkowym do godnej emerytury, matka w tym czasie musiała się zwolnić z pracy.Te 13 m-cy brakuje do 15 tu lat pracy.

Ikona użytkownika

Karina

Do okresów nieskładkowych zalicza się okresy:

5) przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy - z powodu opieki nad dzieckiem:

a) w wieku do lat 4 - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie - bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat,

b) na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko;

7) przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia.

Podstawa prawna »art. 5 ust. 2, art. 7 pkt 5 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227).

0

Ikona użytkownika

Dopytuję, czy wobec tego będę miała zaliczony okres nieskładkowy 13 tu miesiecy pkt 5 b do emeytury? Dziecko po operacji sledziony i innych organów musiało być pod opieką całodobową Proszę o odpowiedż .Było to w roku 1979. Zofia

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.