odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > pytania
Ikona użytkownika

Genek

elektromonter z 17-letnią pracą na sieci

W grudniu kończę 40-lat pracy w tym 17 lat na sieci energetycznej a w styczniu 60 lat - czy mogę odejść na wcześniejszą emeryturę?

Ikona użytkownika

Karina

Warunki ustalenia prawa do emerytury pomostowej

a) uregulowanie ogólne Zgodnie z art. 4 ustawy emeryturach pomostowych, prawo do emerytury pomostowej przysługuje ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r., po osiągnięciu wieku co najmniej 55 lat przez kobietę i co najmniej 60 lat przez mężczyznę, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wynoszący co najmniej 15 lat;

2) ma okres składkowy i nieskładkowy (uwzględniony w wymiarze nie większym niż 1/3 udowodnionego okresu składkowego), wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

3) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał (przez co najmniej 1 dzień) prace: - w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. albo, - prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych (wykaz prac);

4) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust.1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych:

5) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Badając warunek posiadania co najmniej 15-letniego okresy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, uwzględnia się zarówno okresy, w których były wykonywane prace ustalone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2009 r., jak też okresy, w których wykonywane były prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienione w nowych wykazach prac.

Okresy te mogą być sumowane.

 

Warunki prac pod napięciem - zapis, umieszczony w pkt 17 zał. nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych, należy rozumieć jako dotyczący prac elektromonterów wykonywanych:

- bezpośrednio przy usuwaniu awarii napowietrznych sieci energetycznych,

- bezpośrednio przy eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych prowadzonych w technologiach prac pod napięciem na podstawie szczegółowych instrukcji ich wykonywania.

Nie dotyczy on zatem prac związanych z eksploatacją tych sieci (z wyjątkiem usuwania awarii) prowadzonych w pobliżu napięcia, tj. w warunkach wyłączenia napięcia i uziemienia urządzeń, na których te prace są wykonywane, a przy obecności napięcia w obwodach sąsiednich.

Wykonywanie prac związanych z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych w warunkach prac w pobliżu napięcia nie odbiega bowiem od wykonywania innych prac związanych z eksploatacją tych urządzeń.

W obydwu przypadkach prace wykonywane są w warunkach narażenia na te same czynniki niebezpieczne i szkodliwe, które nie stawiają przed pracownikami wymagań przekraczających poziom ich możliwości ograniczony w wyniku starzenia się.

Prace w pobliżu napięcia wymagają tylko odpowiedniego przygotowania miejsca pracy, czyli przede wszystkim:

- zachowania dopuszczalnych, wg przepisów, odległości zbliżenia do obwodów pod napięciem lub zastosowania odpowiednich do nich osłon izolacyjnych,

- powiadomienia i zapoznania pracowników wykonujących takie prace o warunkach ich wykonywania i zastosowanych zabezpieczeniach.

Do prac elektromonterów wykonywanych bezpośrednio przy usuwaniu awarii napowietrznych sieci energetycznych, ze względu na specyfikę tych prac, należy zaliczyć nie tylko prace (w ramach obowiązków pracowniczych) wykonywane bezpośrednio przy usuwaniu awarii napowietrznych sieci energetycznych (w trybie nagłym – w związku z zaistnieniem awarii), ale również innego rodzaju prace elektromonterów (w ramach obowiązków pracowniczych), które są wykonywane w ramach czasu pracy, kiedy pracownicy ci pozostają w gotowości do podjęcia działań w trybie nagłym (związanym z zaistnieniem awarii).

0

Aby odpowiadać na pytania musisz być specjalistą.