odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Emerytury pomostowe > Emerytura dla górnika

Emerytura dla górnika

dodano 3 Lutego 2010


Podobnie jak w przypadku emerytur pomostowych dla innych grup zawodowych również górnicy korzystać mogą z tego przywileju w zależności od daty urodzenia i pod rygorem spełnienia dla swojej grupy wiekowej określonych warunków postawionych przez ustawodawcę.

Emerytura górnicza dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku

Zgodnie z postanowieniem art. 34 ustawy emerytalnej emerytura górnicza przysługiwała dotąd osobie urodzonej przed dniem 1 stycznia 1949 roku, jeśli:

 • ukończyła 55 lat,

 • udowodniła okres pracy górniczej, który łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczanymi do pracy górniczej wynosić powinien co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,

 • w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej określonej w art. 36 ust. 1 ustawy emerytalnej,

lub:

 • ukończyła 50 lat,

 • udowodniła okres pracy górniczej, który łącznie z okresami pracy równorzędnej i tymi, zaliczanymi do pracy górniczej wynosił co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,

 • w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej określonej w art. 36 ust. 1 ustawy emerytalnej.

Górnicy, którzy do dnia 31 grudnia 2008 roku spełnili powyższe warunki mogli nabyć prawo do świadczeń emerytalnych przewidzianych dla tej grupy zawodowej, nawet jeśli wniosek o emeryturę górniczą złożyli w roku 2009 lub później.

emerytura dla górnika

Z kolei świadczenie emerytalne dla górników na zasadach określonych w art. 50A ustawy emerytalnej, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 roku, przyznawane jest osobie, która:

 • ukończyła 55 lat,

 • udowodni okres pracy górniczej, który łącznie z okresami pracy równorzędnej wynosi co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,

 • w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej (określonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej),

lub:

 • ukończyła 50 lat,

 • udowodni okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,

 • w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1 ustawy emerytalnej.

Zgodnie z art. 50E ustawy emerytalnej z emerytury górniczej, bez względu na wiek i zajmowane stanowisko skorzystać mogą osoby, które wykonywały pracę górniczą pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu przynajmniej przez 25 lat.

Przyznanie emerytury górniczej na zasadach określonych w art. 50a i 50e nie jest związane z koniecznością rozwiązania stosunku pracy.

Emerytura górnicza dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku

Podobnie jak urodzeni przed 1 stycznia 1949 roku również osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku mogą nabyć prawo do emerytury górniczej na dotychczasowych bądź nowych zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 roku.

Urodzonym między 31 grudnia 1948 roku a 1 stycznia 1969 roku przysługuje prawo do emerytury górniczej na dotychczasowych zasadach, jeżeli:

 • do dnia 31 grudnia 2008 roku spełnili warunki wymagane do przyznania tej emerytury od osób urodzonych przed 1949 rokiem, wymienione w art. 34 ustawy emerytalnej,

 • nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego lub złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE do budżetu państwa,

 • rozwiążą stosunek pracy, jeśli są pracownikami.

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku mogą przejść na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek, jeżeli:

 • do dnia 31 grudnia 2008 roku spełniły warunek wykonywania pracy górniczej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat,

 • nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego lub złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE do budżetu państwa,

 • rozwiążą stosunek pracy, jeśli w nim pozostają.

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 roku mogą również nabyć prawo do emerytury górniczej na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 roku (zgodnie z art. 50a lub art. 50e ustawy emerytalnej), jeśli:

 • spełnią warunki wymagane do przyznania tego świadczenia od osób urodzonych przed 1949 rokiem

 • nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na poczet budżetu państwa.

Rozliczanie okresów pracy górniczej na nowych zasadach

Zgodnie z obowiązującą od 1 maja 2010 roku nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej okresy pracy, którą górnik wykonywał pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu na jego wniosek mogą być rozliczane w okresach kwartalnych.

Zgodnie z dotąd obowiązującym stanem prawnym do okresów pracy górniczej wlicza się:

 • okresy niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy albo z tytułu choroby zawodowej, za które zostało wypłacone wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne,

 • okresy czasowego oddelegowania pracowników do określonego zawodowego pogotowia ratownictwa górniczego.

Okresy te podlegają zaliczeniu pod warunkiem bezpośredniego poprzedzenia ich pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Przypadać musiały także na czas trwania stosunku pracy.

Przedstawiciele górniczych związków zawodowych podnieśli problem rozliczania pracy górników w miesiącach, w których przewidziany jest odbiór godzin nadliczbowych, jak też tych, w których występują dni wolne z tytułu honorowego krwiodawstwa. Stąd regulacja, której celem było uelastycznienie rozliczania czasu pracy przy ustalaniu uprawnień do emerytury górniczej.

Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące emerytury górniczej przewidują możliwość rozliczania okresów pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w okresach kwartalnych, na wniosek ubezpieczonego. Przepisy stosuje się w sprawach trwających i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy. Wysokość emerytury górniczej jest ustalana ponownie na wniosek zainteresowanego.

Jeśli na skutek ponownego ustalenia emerytura jest niższa, przysługuje ona w dotychczasowej wysokości. Tego rodzaju zmiana pozwoliła na rozliczenie czasu pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przy ustalaniu uprawnień do emerytury górniczej – bez względu na wiek i zajmowane stanowisko – w okresach kwartalnych.

Z nowych rozwiązań korzystać mogą również ubezpieczeni, którzy już złożyli wnioski o przyznanie świadczeń emerytalnych, jak i osoby wobec których postępowanie o przyznanie emerytury zostało zakończone.

Zdjęcie pochodzi z serwisu Flickr.com.

Ciekawy artykuł?

Podziel się z innymi!
Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Telefony komórkowe!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

Tagi:

emerytury górnicze emerytura górnicza

Dodaj komentarz

Wyślij

Emerytura Pierwszy Filar ZUS

Zobacz więcej