odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Emerytura pierwszy filar ZUS > Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?

dodano 7 Czerwca 2010


Zamierzasz ubiegać się o świadczenie przedemerytalne? Sprawdź, czy Ci ono przysługuje.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach przedemerytalnych prawo do świadczenia przysługuje osobie, która:

 • pobierała zasiłek dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), przez co najmniej 6 miesięcy, a po upływie tego okresu jest nadal zarejestrowana jako bezrobotna,

 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,

 • w odpowiednim terminie złoży wniosek do organu rentowego o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych to pierwszy warunek, bez którego nie ma co myśleć o świadczeniu przedemerytalnym.


Aby jednak je otrzymać, trzeba spełnić kilka innych warunków podyktowanych ustawą. I tak, o świadczenie może się ubiegać osoba, która:

 • traci pracę z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez minimum 6 miesięcy, ma skończone co najmniej 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna), a także posiada staż pracy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;

 • traci pracę z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez minimum 6 miesięcy i do końca poprzedniego roku kalendarzowego posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn;

 • zostaje zwolniona z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a w zakładzie tym była zatrudniona co najmniej pół roku, skończyła 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), a jej staż pracy wynosi co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn;

 • zostaje zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w zakładzie przepracowała przynajmniej 6 miesięcy i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn;

 • ogłasza upadłość, a wcześniej przez przynajmniej 2 lata prowadziła nieprzerwanie działalność gospodarczą (pozarolniczą) i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne, do dnia ogłoszenia upadłości ma skończone co najmniej 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna), a jej staż pracy to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;

 • traci rentę z tytułu niezdolności do pracy, pobieraną nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat, a do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), ma staż pracy minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, i — co najważniejsze — w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy;

 • przez co najmniej 10 lat była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładzie produkującym azbest i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn (ustawa z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest; Dz. U. Nr 101, poz. 628 z późn. zm.);

 • jest pracownikiem stoczni (zatrudnionym nie później niż do 31 października 2008 r., na podstawie umowy o pracę) i objęta została postępowaniem kompensacyjnym na zasadach wynikających z ustawy z 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569) i ustawy z 30 kwietnia 2004 r. oraz:

  • do dnia rozwiązania umowy o pracę w trybie ustawy o postępowaniu kompensacyjnym ukończyła co najmniej 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna) oraz posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn albo ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna) oraz posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący 30 lat  dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, albo bez względu na wiek, jeśli posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub

  • do 31 grudnia 2008 r. posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący  co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn, a rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w trybie ustawy o postępowaniu kompensacyjnym (w szczególnych przypadkach świadczenie przysługuje także osobom, które zostały zatrudnione w stoczni na podstawie umowy o pracę po dniu 31 października 2008 r., a przed wszczęciem postępowania kompensacyjnego — są to pracownicy, którzy wcześniej byli pracownikami spółki, w której do stoczni należy ponad 50 proc. akcji lub udziałów i której podstawowym realizowanym przedmiotem działalności jest świadczenie usług na rzecz stoczni).

Ciekawy artykuł?

Podziel się z innymi!
Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Telefony komórkowe!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

Tagi:

świadczenia przedemerytalne

Dodaj komentarz

Wyślij

Emerytura Pierwszy Filar ZUS

Zobacz więcej