odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Emerytura i praca zarobkowa > Praca zarobkowa na emeryturze

Praca zarobkowa na emeryturze

dodano 9 Stycznia 2010


Dla jednych podjęcie zatrudnienia na emeryturze jest koniecznością, inni po prostu nie potrafią spędzać czasu bezczynnie i potrzebują kontaktu z ludźmi. Niezależnie od powodów i motywacji warto wiedzieć, ile można zarobić i jak zgłaszać fakt otrzymywania poborów mimo przyznanych świadczeń emerytalnych.

 

Bez pułapów finansowych dorabiać mogą:

 • emeryci, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni),

 • emeryci i renciści otrzymujący honoraria z tytułu działalności twórczej lub artystycznej, niezależnie od tego, w jakim są wieku.

Praca zarobkowa na emeryturze

 

Ograniczenia obowiązują osoby, które pobierają emeryturę, ale nie ukończyły przyjętego wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn). Jeśli w trakcie roku kalendarzowego podjęły one pracę objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego są zobligowane do powiadomienia o tym fakcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (druk ZUS Rw-73). W oparciu o oświadczenie zakład zmniejsza bądź zwiększa emeryturę lub też wypłaca ją w pełnej wysokości.

 

Co jest zarobkiem?

Ważne w tym przypadku jest rozróżnienie, co stanowi zarobek a co nim nie jest, ponieważ od tego również zależy zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia emerytalnego. Na zmniejszenie lub zawieszenie emerytury wpływa przychód z tytułu wykonywania pracy podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, w szczególności:

 

 • praca wykonywana w ramach stosunku pracy (na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru),
 • praca nakładcza,

 • praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a także współpraca przy wykonywaniu tych umów,

 • praca wykonywana na podstawie umowy o dzieło, jeżeli umowę taką emeryt zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeśli na rzecz tego pracodawcy wykonuje pracę w ramach umowy zawartej z innym podmiotem,

 • prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz współpraca przy jej wykonywaniu,

 • praca wykonywana w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,

 • odpłatne pełnienie służby w wojsku, policji, straży pożarnej i innych służbach mundurowych,

 • odpłatne świadczenie pracy na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

 

Ponadto, emeryt ma obowiązek poinformować ZUS o kwotach pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwotach świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

 

Ważne: Jeżeli emeryt osiąga przychód za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przy rozliczaniu emerytury przychód ten przyjmuje się w wysokości faktycznie osiągniętej, udokumentowanej zaświadczeniem pracodawcy. Przy ustalaniu równowartości w złotych polskich (PLN) przychodu osiągniętego za granicą, zastosowanie ma kurs przeliczenia walut ogłaszany przez Komisję Administracyjną, obowiązujący w kwartale obejmującym miesiąc, który podlega rozliczeniu.

 

Do przychodów mających wpływ na zawieszanie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych nie wlicza się:

 • przychodów z tytułu wykonywania pracy zarobkowej nieobjętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (np. umowa o dzieło u pracodawcy, który nie zatrudnia emeryta na etacie),

 • darowizn i zapomóg,

 • praw autorskich i patentowych,

 • wynajmu lub dzierżawy nieruchomości albo lokali, chyba że wynajem lub dzierżawa stanowią przedmiot działalności gospodarczej.

 

Nie są zarobkiem alimenty ani zasiłki lub zapomogi z opieki społecznej, a także dochody z gospodarstwa rolnego.

 

Ważne: Jeśli emeryt obejmuje gospodarstwo większe niż 2ha przeliczeniowe, a otrzymuje świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny traci prawo do tych świadczeń.

 

Limity dochodów

Wysokość dochodów emeryta zależna jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które co kwartał ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Progi, po przekroczeniu których ZUS zmniejszy lub zawiesi świadczenie, to odpowiednio 70% i 130% kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli więc przychód emeryta nie przekracza 70% przeciętnego wynagrodzenia emerytura wypłacana jest w dotychczasowej wysokości.

 

Jeśli jednak emeryt zarabia więcej niż 70%, ale mniej niż 130% średniej krajowej wówczas jego świadczenie ulega zmniejszeniu o tyle, o ile przekroczona została norma. Świadczenie można zmniejszyć maksymalnie o 24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji.

 

Ważne: Świadczenie podlega zmniejszeniu o kwotę maksymalnego zmniejszenia wyłącznie wtedy, gdy przychód osiągnięty przez emeryta, przekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jest wyższy od kwoty maksymalnego zmniejszenia. Jeśli dochody emeryta przewyższą 130% średniego wynagrodzenia, prawo do emerytury zostanie zawieszone.

 

Po przekroczeniu limitu 130% należy zawiadomić ZUS natychmiast (wówczas świadczenie zostanie od razu zawieszone) bądź po zakończeniu roku kalendarzowego. Eksperci sugerują, że jeśli osiąga się spore dochody, ale tylko przez kilka miesięcy, wygodniej jest rozłożyć tę kwotę na cały rok, bo może się zdarzyć, że miesięczny limit nie zostanie przekroczony, a tym samym ZUS nie będzie miał podstawy do zawieszenia świadczenia.

 

Dochody z pracy zwiększają świadczenie

Pracujący emeryt ma prawo wystąpić do ZUS z wnioskiem o podwyższenie pobieranego świadczenia emerytalnego przez doliczenie okresu pracy po przejściu na emeryturę. Świadczenia nie przelicza się zatrudnionym emerytom, którzy ukończyli wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn), nawet jeśli przepracowali 30 miesięcy i więcej.

 

Okresy takiego zatrudnienia, formalnie poświadczonego przez pracodawcę, uprawniają do wystąpienia z wnioskiem o ponowne przeliczenie podstawy emerytury. ZUS dokonuje przeliczenia tylko na wniosek zainteresowanego, dlatego warto dopilnować złożenia wniosku.

Czytaj więcej:

 

Zdjęcie pochodzi z serwisu Flickr.com.

Ciekawy artykuł?

Podziel się z innymi!
Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Telefony komórkowe!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

Dodaj komentarz

Wyślij

Emerytura Pierwszy Filar ZUS

Zobacz więcej