odzyskaj hasło
Zaloguj / Zarejestruj się
Szukaj


Jesteś w: Strona główna > Dokumenty i formalnosci wymagane przez ZUS > Dokumenty wymagane do emerytury

Dokumenty wymagane do emerytury

dodano 17 Lutego 2010


Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest na wniosek osoby ubiegającej się o to świadczenie.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,

 • imiona rodziców,

 • datę i miejsce urodzenia,

 • obywatelstwo,

 • płeć,

 • numer ewidencyjny PESEL,

 • numer identyfikacji podatkowej NIP,

 • serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,

 • dane adresowe,

 • wskazanie dyspozycji dotyczących sposobu przekazywania świadczenia na rachunek w banku lub za pośrednictwem urzędu pocztowego albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

 • podpis osoby uprawnionej do zgłoszenia wniosku.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • świadectwo pracy zwierające podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego,

 • dokument pozwalający na ustalenie przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli świadectwo pracy nie potwierdza tych okoliczności,

 • postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości — w przypadku osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą,

 • dokument wydany przez powiatowy urząd pracy, poświadczający: co najmniej 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, fakt aktualnego zarejestrowania jako bezrobotny oraz potwierdzenie, że w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wnioskodawca — bez uzasadnionej przyczyny — nie odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia,

 • dokument potwierdzający wykonywanie innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia,

 • zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o dacie zarejestrowania osoby, która utraciła prawo do renty (data ta rzutuje na ustalenie, czy rejestracja została dokonana w terminie 30 dni od ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy),

 • świadectwo pracy potwierdzające fakt zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,

 • decyzja wydana przez powiatowy urząd pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku osób, które utraciły to prawo z powodu upływu okresu, na jaki zasiłek został przyznany,

 • dowody potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe oraz ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym (m.in. zaświadczenia, świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe itp., a gdy brak jest możliwości przedstawienia dokumentów z powodu likwidacji zakładu pracy, zniszczenia dokumentów, okresy przypadające przed 15 listopada 1991 r. można udowadniać zeznaniami świadków — świadkowie składają zeznania na druku ZUS Rp 8),

 • dowody potwierdzające przebyte okresy w państwie, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, albo w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wniosek i pozostałe dokumenty należy złożyć w odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania (tj. miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały) oddziale ZUS w ciągu 30 dni od wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli bezrobotny pracował np. w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, na złożenie wniosku ma 14 dni od ich zakończenia.

Pamiętaj!


Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów w określonym terminie będzie skutkowało wydanie decyzji odmawiającej prawa do zaświadczenia przedemerytalnego.Decyzję w sprawie świadczenia przedemerytalnego wydaje i świadczenie to wypłaca organ rentowy, odpowiedni oddział ZUS właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia.W decyzji przyznającej świadczenie oddział ZUS wskazuje podstawę prawną przyznania oraz termin płatności świadczenia, a także jego wysokość. Nadaje również numer świadczenia, na który należy się powoływać w razie korespondencji z oddziałem.W przypadku decyzji odmownej organ rentowy zobowiązany jest do uzasadnienia swojej decyzji.

Ciekawy artykuł?

Podziel się z innymi!
Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Telefony komórkowe!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

Komentarze:

 • 20/01/2015 przez gosc (uyoeuoew)

  I feel like Im regularly seeking interesting features you just read about a number of subjects, but I handle to add in the blog among our translates every day when you eaecbedefcee

Dodaj komentarz

Wyślij

Emerytura Pierwszy Filar ZUS

Zobacz więcej